Warsztat unijny – informacja dla beneficjentów – projekty EFS

W związku z finalizacją programu nr AFT/33 8 7 /2014 zapraszamy zainteresowanych na konferencję poświeconą audytowi rozdystrybuowania wsparcia z Luksemburskiego Funduszu Edukacyjnego

Agenda debata podczas konferencji przewiduje wymienione tu zespoły robocze:

 • Opracowanie oceny ex-ante Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
 • ETCP INDEX (European Territorial Cooperation Project INDEX) – system monitorowania programów i projektów Celu 3 Europejska Współpraca Terytorialna
 • Analiza luki finansowej w województwie pomorskim w zakresie dostępu przedsiębiorców do zwrotnych instrumentów finansowych w kontekście realizacji Działania 1.3 Poza-dotacyjne instrumenty wsparcia MŚP w ramach regionalnego programu operacyjnego dla wojewód
 • Ocena rezultatów działania 2.1 SPO WKP po 18 miesiącach (9rund ewaluacji on-going)
 • Analiza skuteczności implementacji założeń EFS na przykładzie studium edukacyjnego Sala konferencyjna Spotkania team building w Wiśle
 • Uzupełnienie programu ZPORR. Analiza poszczególnych działań ZPORR
 • Regionalnie czy centralnie? Ocena efektywności i skuteczności wdrażania instrumentów wsparcia przedsiębiorczości na różnych szczeblach administracji.
 • Ocena systemu kryteriów wyboru projektów zastosowanych w RPO WK-P
 • Analiza stanu realizacji celów project pipeline
 • Wpływ interwencji finansowanych w ramach Priorytetu XII PO IiŚ na osiągnięcie celów szczegółowych ww. Priorytetu
 • Ocena szacunkowa projektu Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013
 • Prognozy oddziaływania makroekonomicznego dokumentów programowych na lata 2007-2013 na gospodarkę kraju i gospodarki regionalne wykonane przy pomocy modelu równowagi ogólnej
 • Wpływ realizacji polityki spójności na kształtowanie się głównych wskaźników dokumentów strategicznych – Narodowego Planu Rozwoju 2004-2006 i Narodowej Strategii Spójności 2007-2013 oraz innych wybranych wskaźników makroekonomicznych na poziomie krajowym

  Program zostany omówiony w aspekcie skutków wdrożenia w wymienionych nizej uprawomocnionych dotacyjnie sektorach (podział wg PKD).:
 • Uprawa tytoniu
 • Produkcja złączy i śrub
 • Produkcja urządzeń, instrumentów oraz wyrobów medycznych, włączając dentystyczne
 • Sprzedaż hurtowa elektrycznych artykułów użytku domowego
 • Sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • Pozostała działalność usługowa wspomagająca transport
 • Działalność związana z reprezentowaniem mediów
 • Pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób z zaburzeniami psychicznymi

  Dla priorytetu „Podnoszenie kompetencji przez szkolenia analizie zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie niniejszych powiatów: oławski oraz m. Chorzów

  Upoważnieni beneficjenci to: CRAK – KOFFE S.A., Zakłady Zbożowo-Młynarskie PZZ w Kielcach S.A., Walcownia Metali „Łabędy” S.A., Usługi Asenizacyjne i Kanalizacyjne HOZNER KRZYSZTOF, Jan Niedzielski , PETROTEL Sp. z o.o. , Bonair , Drogi i Mosty Sp. z o.o., Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, OPTIMA MANAGEMENT Sp. z o.o. , PLATINUMSOFT , WASZER Wojciech Szamotuła, Extrem Sp. z o. o., Urbban Karolina Chrząstek, WILLSON & BROWN – WB Spółka komandytowo-akcyjna

  Wszystkich Zainteresowanych zapraszamy do kontaktu.

 • Comments are closed.