Seminarium podsumowujące projekt – zapowiedź spotkania – projekty EFS

W związku z realizacją działania funduszowego nr TPE/83 7 6 /2014 zapraszamy wszystkich zainteresowanych na konferencję poświeconą ocenie rozdystrybuowania środków z Bałtyckiego Programu Społecznego

Porządek debata w czasie panelu przewiduje poniższe podgrupy zadaniowe:

 • Metodologia badań dla działań informacyjnych i promocyjnych realizowanych ze środków Unii Europejskiej w Województwie Kujawsko-Pomorskim
 • Analiza struktury dochodów i wydatków jednostek samorządu terytorialnego województwa łódzkiego w kontekście realizacji RPO WŁ
 • Wpływ realizacji poddziałania 2.2.1 SPO-WKP na poziom innowacyjności polskich przedsiębiorstw
 • Efekty wsparcia sfery badawczo-rozwojowej w SPO-WKP w kontekście rozpoczęcia realizacji PO IG
 • Audyt sprawności wdrożenia funduszu EFS na przykładzie studium edukacyjnego Ośrodki na Szkolenia w Rzeszowie
 • Analiza działań informacyjnych i promocyjnych dotyczących EFS i SPO RZL prowadzonych przez Instytucje Wdrażające SPO RZL oraz KOSZEFS
 • Ewaluacja kampanii informacyjno-promocyjnej Europejskiego Funduszu Społecznego na Dolnym Slasku
 • Badanie beneficjentów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013: stopień poinformowania nt. zasad i procedur realizacji projektów.
 • Ewaluacja systemów i struktur zarządzania Instytucji Pośredniczącej dla Priorytetu III PO KL w kontekście skuteczności i efektywności wdrażania działań Priorytetu
 • Prognoza oddziaływania na środowisko projektu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
 • Badania ewaluacyjne dotyczące wdrażania działań 2.1,2.3,2.4 ZPORR na Dolnym Śląsku
 • Ocena wpływu Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia i wybranych Programów Operacyjnych na lata 2007-2013 na gospodarki polskich województw przy pomocy modeli regionalnych HERMIN
 • „Wpływ NPR 2004-2006 I NSS 2007-2013

  Grant będzie przeanalizowany pod kątem efektywności w wymienionych nizej dofinansowanych branżach (podział wg PKD).:
 • Uprawa roślin wykorzystywanych do produkcji napojów
 • Produkcja papieru falistego i tektury falistej oraz opakowań
 • Produkcja pozostałych kurków i zaworów
 • Roboty związane z budową mostów i tuneli
 • Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń
 • Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej
 • Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów
 • Działalność obiektów kulturalnych

  Dla priorytetu „Szkolenia audytowi zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie dwóch powiatów: zamojski oraz wejherowski

  Upoważnieni beneficjenci to: Lach Bogumila Gabinet Odnowy Biologicznej z Elementami Rehabilitacji, Elektromontaż Wrocław S.A., Polskie Huty Stali S.A., F.H.U.P. AVEK sprzęt medyczny, części zamienne, PAWALDiRH S.C. Montaż i Konserwacja Telewizji Satelitarnej i Kablowej , Legnicka Telewizja Kablowa DAMI Sp. z o.o. , Apator Rector , Firma Handlowa ARKO Alichniewicz Arkadiusz, Indykpol , msarwi NATALIA SZÓSTAK, Techweb Software Sp. z o.o., TravelPass Sp z o.o., Erontrans Sp. z o.o., Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Spólka z ograniczoną odpowiedzialnością, ES-CONSULTING SMULEWICZ IWONA

  Wszystkich Zainteresowanych prosimy o zgłoszenia e-mail.

 • Comments are closed.