Seminarium podsumowujące projekt – zaproszenie – fundusze unijne

W związku z audytem działania funduszowego nr WZW/23 1 6 /2014 zapraszamy na konferencję poświeconą weryfikacji rozdystrybuowania środków z Europejskiego Priorytetu Edukacyjnego

Agenda debata podczas spotkania zawiera wymienione tu grupy panelowe:

 • Ocena gospodarczych, środowiskowych i społecznych oddziaływań dla projektu Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2004-2006
 • Ocena wpływu wykorzystania środków zewnętrznych w latach 2000 – 2008 na zwiększenie spójności wewnątrzregionalnej województwa łódzkiego w kontekście realizacji RPO WŁ
 • Analiza i ocena spodziewanych efektów realizacji projektów w zakresie przedsiębiorczości i innowacyjności realizowanych w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego na lata 2004-2006 (ZPORR) w województwie pomorskim (działania 2.5, 2
 • Plany i potrzeby przedsiębiorców sektora MSP w zakresie rozwoju eksportu i powiązań z zagranicznymi rynkami i partnerami handlowymi, w kontekście uruchamiania działania 6.1 PO IG Paszport do eksportu
 • Pomiar efektywności wdrożenia funduszu EFS na przykładzie programu edukacyjnego Hotele na Konferencje w Rucianem
 • Ewaluacja systemu zarządzania i kontroli RPO WZ na lata 2007-2013
 • Ocena zainteresowania projektodawców oraz grup docelowych wybranymi formami wsparcia w ramach komponentu regionalnego PO KL w województwie dolnośląskim
 • Ocena dotychczasowych działań informacyjnych i promocyjnych zastosowanych przez Instytucję Zarządzającą Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2007-2013
 • Przewidywany wpływ projektów SPOT dotyczących rozwoju transportu intermodalnego na zwiększenie wielkości przewozów ładunków transportem intermodalnym
 • Społeczne, gospodarcze i środowiskowe efekty projektów realizowanych w ramach IV osi priorytetowej PO IiŚ
 • Analiza i identyfikacja podmiotów podejmujących lokalne inicjatywy na terenach wiejskich
 • Ocena działań informacyjno-promocyjnych realizowanych w ramach Działania 2.3 PO KL
 • Wpływ wydatków z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności na stan finansów publicznych w latach 2004–2007

  Grant zostany przeanalizowany w aspekcie skutków wdrożenia w następujących uprawomocnionych dotacyjnie sektorach (identyfikacja wg PKD).:
 • Wytwarzanie gotowych posiłków i dań
 • Produkcja pozostałych wyrobów z gumy
 • Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych
 • Malowanie i szklenie
 • Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych
 • Działalność banku centralnego
 • Działalność związana z pakowaniem
 • Opieka dzienna nad dziećmi

  Dla priorytetu „Podnoszenie kompetencji przez szkolenia analizie zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie dwóch powiatów: m. Zamość oraz m. Łomża

  Upoważnieni beneficjenci to: Zakład Elektroniki „TEL-EKO” S.A., Przedsiębiorstwo Handlu Opałem i Materiałami Budowlanymi S.A., Zakłady Naprawcze Taboru Kolejowego- Radom Sp. z o.o., Zakład usług remontowo budowlanych, Zakład Techniki Satelitarnej ECHOSTAR STUDIO mgr inż. Piotr Ziemniewicz , „IKER” , Cardinal Pharma Trade , DRUKARNIA DAKO KOZIOŁ I WSPÓLNICY Spółka Jawna, Kenpol Materiały Budowlane Eugeniusz Krzywda, Laminex Sp. z o.o., SKY SHARE , TRENET , LIRA Lidia, Radosław, Łukasz Lasota, MARKOMP Marcin Święciochowski, Integer.pl SA

  Zainteresowanych prosimy o zgłoszenia e-mail.

 • Comments are closed.