Spotkanie raportujące – zaproszenie – fundusze unijne

W związku z podsumowaniem programu nr ZRU/67 1 6 /2014 zapraszamy wszystkich zainteresowanych na konferencję poświeconą audytowi wydatkowania wsparcia z Panatlantyckiego Trustu Oświatowego

Program debata podczas warsztatu przewiduje poniższe zespoły robocze:

 • Wpływ interwencji z funduszy strukturalnych UE na przekształcenia obszarów wiejskich
 • Ocena wpływu realizacji polityki spójności perspektywy 2004-2006 na zwiększenie możliwości rozwoju społeczno-gospodarczego regionów Polski wschodniej.
 • Analiza wniosków złożonych w ramach dwóch konkursów do Działania 1.5 „Rozwój przedsiębiorczości” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013
 • Ocena stopnia przygotowania beneficjentów projektów kluczowych VII Osi Priorytetowej PO IG do realizacji projektów i absorpcji środków z funduszy strukturalnych
 • Pomiar skuteczności wdrożenia funduszu EFS na przykładzie kursu podyplomowego Ośrodki na Spotkania team building w Krakowie
 • Ewaluacja systemu wyboru projektów
 • Rozpoznawalność i znajomość marki Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013
 • Badanie beneficjentów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013: stopień poinformowania nt. zasad i procedur realizacji projektów.
 • „Metaewaluacja badań dotyczących oceny kryteriów wyboru projektów w programach operacyjnych współfinansowanych z funduszy europejskich w Polsce w perspektywie 2007-2013
 • Prognoza oddziaływania na środowisko Programu Współpracy Transgranicznej Litwa-Polska-Rosja 2007-2013
 • Charakterystyka projektów szkoleniowych realizowanych w ramach Priorytetu I i II Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich
 • Ocena adekwatności wskaźników założonych dla Działania 5.4 i Działania 5.5 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013
 • „Ocena korzyści uzyskiwanych przez Państwa UE-15 w wyniku realizacji polityki spójności w Polsce

  Program zostany przeanalizowany pod kątem potencjału rozwojowego w poniższych dotowanych sektorach (przyporządkowanie wg PKD).:
 • Produkcja tkanin
 • Produkcja pozostałych metali nieżelaznych
 • Produkcja urządzeń, instrumentów oraz wyrobów medycznych, włączając dentystyczne
 • Handel paliwami gazowymi w systemie sieciowym
 • Sprzedaż detaliczna książek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • Zarządzanie rynkami finansowymi
 • Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne
 • Działalność wesołych miasteczek i parków rozrywki

  Dla priorytetu „Szkolenia analizie zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie dwóch powiatów: tomaszowski oraz tczewski

  Upoważnieni beneficjenci to: CPC AMINO S.A., MENNICA PAŃSTWOWA S.A., AUTOGAZ-LPG montaż serwis, Kowsky Sp. z o.o. Produkcja Pomocy Ortopedycznych, Zakład Eksploatacji Sieci Telewizji Kablowej CATV Krapkowice Ewa Starzyńska, „EiA” Adam Zalewski , 100% s.c., Fundacja Aurea Mediocritas, Jan Rychter, MK2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIA, Personal Skills , ZAGOZDA , DRAGON Korgul, Prochowski Sp. J., Zakład Techniczny KarT Włodzimierz Kardasz, Grupa Obsługi Przemysłu Beta Sp. z o.o.

  Zainteresowanych prosimy o kontakt.

 • Comments are closed.