Konferencja programowa – powiadomienie uczestników – projekty EFS

W związku z podjętą strategią upowszechnienia projektu nr XPG/19 5 4 /2015 zapraszamy wszystkich zainteresowanych na konferencję poświeconą diagnozie rozdystrybuowania kwoty pomocowej z Szwajcarskiego Trustu Społecznego

Harmonogram debata w czasie konferencji przewiduje następujące podgrupy zadaniowe:

 • Inwestycje realizowane w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004 – 2006” oraz przyczyny różnego zainteresowania beneficjentów poszczególnymi typami projektów
 • „Analiza przyczyn braku aktywności niektórych samorządów
 • Pozakonkursowe ścieżki wyboru projektów w ramach RPO WSL: Indykatywny Wykaz Projektów Kluczowych oraz Programy Rozwoju Subregionów.
 • Efekty wsparcia sfery badawczo-rozwojowej w SPO-WKP w kontekście rozpoczęcia realizacji PO IG
 • Analiza sprawności implementacji celów EFS na przykładzie kursu edukacyjnego Sala konferencyjna Szkolenia w Szczyrku
 • Wybrane aspekty zdolności administracyjnych wdrażania europejskich funduszy pomocowych
 • Analiza systemu wskaźników w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013
 • Ocena systemu zarządzania i wdrażania RPO WiM
 • Ocena przewidywanego wpływu wybieranych projektów z zakresu modernizacji i rozbudowy infrastruktury społecznej na rozwój społeczno-gospodarczy kraju, w tym na osiągnięcie celów zapisanych w dokumentach programowych
 • Prognoza oddziaływania na środowisko Programu Współpracy Transgranicznej Litwa-Polska 2007-2013
 • Charakterystyka projektów szkoleniowych realizowanych w ramach Priorytetu I i II Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich
 • matematycznych, przyrodniczych i technicznych.”
 • na spełnianie przez Polskę kryteriów z Maastricht”

  Fundusz zostany przeanalizowany pod kątem potencjału rozwojowego w następujących dotowanych sektorach (identyfikacja wg PKD).:
 • Produkcja opakowań drewnianych
 • Kucie, prasowanie, wytłaczanie i walcowanie metali; metalurgia proszków
 • Produkcja rowerów i wózków inwalidzkich
 • Działalność agentów zajmujących się sprzedażą mebli, artykułów gospodarstwa domowego i drobnych wyrobów metalowych
 • Sprzedaż hurtowa maszyn i urządzeń rolniczych oraz dodatkowego wyposażenia
 • Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami
 • Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery
 • Artystyczna i literacka działalność twórcza

  Dla priorytetu „Programy Szkoleniowe analizie zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie niniejszych powiatów: parczewski oraz niżański

  Upoważnieni beneficjenci to: Shenzhen Matis Jewelry Co. Ltd., Fabryka Wódek Gdańskich w Starogardzie Gdańskim S.A., Serwis Samochodów Francuskich Auto Box Roman Zwierzchowski, Rolvet sp.j. Hurtownia Leków Weterynaryjnych, POLTELKAB Sp. z o.o. , ARKUS S.C. , 3DVISION Gacek Marek, Espol , JM Labus sp. z o.o. sp.k., NETVENTURE , Procom System , TERMAR B. Chlebicki, M. Wróbel Sp. J., KOMPUTRONIK , Traditional Polish Style , Automobilklub Rzemieślnik

  Wszystkich Zainteresowanych zapraszamy do kontaktu.

 • Comments are closed.