Konferencja programowa – zaproszenie – projekty EFS

W związku z finalizacją działania funduszowego nr BLW/46 2 2 /2015 zapraszamy wszystkich na konferencję poświeconą weryfikacji rozdystrybuowania kwoty pomocowej z Amerykańskiego Programu Pomocowego

Plan debata w czasie konferencji zawiera poniższe grupy panelowe:

 • Wskaźniki realizacji Regionalnych Programów Operacyjnych na lata 2007-2013 – ocena makroekonomicznego wpływu 16 RPO na gospodarki regionalne przy użyciu modeli HERMIN
 • Analiza aktywności samorządów terytorialnych w sięganiu po wsparcie z EFRR w ramach WRPO na lata 2007-2013
 • Komplementarność działań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013
 • Ocena stopnia zapełnienia najbardziej perspektywicznych nisz na rynku e-usług w Polsce, przez projekty realizowane w ramach Działania 8.1 PO IG
 • Analiza jakości wdrożenia funduszu EFS na przykładzie kursu podyplomowego Ośrodek na Treningi w Szczyrku
 • Analiza systemu monitoringu na pozimie regionalnym
 • Analiza systemu zarządzania i wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013
 • Poprawa potencjału integracji społecznej na poziomie lokalnym poprzez ekonomię społeczną. Raport na temat Polski.
 • Analiza efektów realizacji projektów w zakresie infrastruktury ochrony środowiska realizowanych w ramach Zintegrowanego Programu Rozwoju Regionalnego na lata 2004-2006 w województwie pomorskim (działania 1.2, 3.1, 3.2) wraz z rekomendacjami dla RPO woj. P
 • Gotowość szkół wyższych do realizacji projektów kluczowych w ramach XIII Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko: Infrastruktura szkolnictwa wyższego
 • Ocena działań informacyjnych i promocyjnych prowadzonych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004 – 2006
 • Ocena wdrażania PO KL w kontekście ukierunkowania wsparcia dla Priorytetów VIII i IX w województwie lubelskim
 • Ocena systemu realizacji polityki spójności w Polsce w ramach perspektywy 2004-2006

  Projekt zostany omówiony pod kątem skuteczności w wymienionych nizej dotowanych branżach (systematyka wg PKD).:
 • Wydobywanie minerałów dla przemysłu chemicznego oraz do produkcji nawozów
 • Produkcja konstrukcji metalowych i ich części
 • Produkcja elektrycznych silników, prądnic i transformatorów
 • DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z GOSPODARKĄ ODPADAMI
 • Sprzedaż detaliczna wyrobów tytoniowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • Pozostałe zakwaterowanie
 • Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii
 • Działalność wesołych miasteczek i parków rozrywki

  Dla priorytetu „Szkolenia analizie zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie dwóch powiatów: opoczyński oraz leszczyński

  Upoważnieni beneficjenci to: Grazyna Gibadlo PRODUKCJA PARAPETÓW I NAGROBKÓW, Zakłady Naprawcze Mechanizacji Rolnictwa S.A. , PKO BP S.A., Jastrzębska Telewizja Kablowa „KANON” S.C. , SAV Sp. z o.o. , „METAL-TECH” , AG TEST IT Spółka z o. o., DocuSoft Sp. z o.o., iParts Sp. z o. o., LS Tech-Homes , Systemy Informatyczne Rapid Sp. z o.o., Terma Technologie , GoldenLine Spółka z ograniczona, PROJEKT G sp. z o.o., Grupa Advertis Paweł Gardasiewicz

  Wszystkich Zainteresowanych zapraszamy do kontaktu.

 • Comments are closed.