Konferencja programowa – informacja dla beneficjentów – fundusze unijne

W związku z finalizacją działania funduszowego nr RNN/41 1 3 /2015 zapraszamy zainteresowanych na konferencję poświeconą audytowi wydatkowania dotacji z Środkowoeuropejskiego Programu Oświatowego

Program dyskusja podczas warsztatu obejmie następujące zespoły robocze:

 • Analiza struktury projektów i charakterystyka beneficjentów działań: 1.1. Inwestycje w gospodarstwach rolnych, 1.5. Poprawa przetwórstwa i marketingu artykułów rolnych, 2.4. Różnicowanie działalności rolniczej i zbliżonej do rolnictwa w celu zapewnienia r
 • Ocena komplementarności działań na obszarach wiejskich podejmowanych w ramach Polityki Spójności, Wspólnej Polityki Rolnej i Wspólnej Polityki Rybackiej
 • Ocena stopnia przygotowania beneficjentów projektów indywidualnych 1, 2, 5 i 6 osi priorytetowej PO IG do realizacji projektów i absorpcji środków z funduszy strukturalnych
 • Ocena skuteczności i efektywności Programu Bon na Innowacje
 • Analiza stopnia implementacji celów EFS na przykładzie kursu edukacyjnego Hotel na Symulacje Strategiczne
 • Ocena systemu kryteriów wyboru projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007 – 2013
 • Bariery w aplikowaniu o środki z EFS przez jednostki samorządu terytorialnego w województwie wielkopolskim
 • Badanie opinii uczestników szkoleń realizowanych na zlecenie IZ POPT w 2009 r.
 • Ekspertyza na temat zasadności wyznaczenia obszaru o szczególnie niekorzystnej sytuacji społeczno-gospodarczej w ramach RPO WZ i jego wpływu na aktywność beneficjentów w aplikowaniu o wsparcie z funduszy unijnych
 • Opracowanie metodologii liczenia wskaźnika międzygałęziowej dostępności transportowej terytorium Polski oraz jego oszacowanie
 • Doskonalenie umiejętności i kwalifikacji kadr – badanie projektów szkoleniowych w ramach Działania 2.3 schemat a) SPO RZL 2004–2006
 • Analiza działań upowszechniających edukację przedszkolną, podejmowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w województwie podlaskim na lata 2007-2013
 • Ocena systemu realizacji polityki spójności w Polsce w ramach perspektywy 2004-2006

  Projekt zostany omówiony w aspekcie skuteczności w poniższych dotowanych branżach (identyfikacja wg PKD).:

 • Wydobywanie węgla brunatnego (lignitu)
 • Produkcja pozostałych zbiorników, cystern i pojemników metalowych
 • Produkcja maszyn dla przemysłu tekstylnego, odzieżowego i skórzanego
 • Sprzedaż hurtowa perfum i kosmetyków
 • Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych
 • Transport rurociągowy
 • Działalność agencji reklamowych
 • Naprawa i konserwacja urządzeń gospodarstwa domowego oraz sprzętu użytku domowego i ogrodniczego

  Dla priorytetu „Szkolenia analizie zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie dwóch powiatów: parczewski oraz szamotulski

  Upoważnieni beneficjenci to: Rapacz Jan 1. Firma Handlowo – Uslugowo – Produkcyjna 2. Budownictwo Drogowe „JARD”, Grupa Pekao S.A., ICN Polfa Rzeszów S.A., SOLID sp. z o.o., Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa , „INTERPETRO” SPOŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, BS Consulting Dawid Opydo, Cezar S.A., ISM EUROCENTER , księguj.net.pl sp. z o. o. , Sotronic Sp. z o.o., Wielkopolska Telewizja Kablowa Sp. z o.o., Laurus sp. z o.o., MOSTEL , Jarosław Marcin Pawluk, Mariusz Pawluk prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod nazwą „JARMAR Eksport-Import S.C.”

  Zainteresowanych zapraszamy do kontaktu.

 • Comments are closed.