Audyt projektu – powiadomienie uczestników – fundusze unijne

W związku z zamknieciem programu nr IJBX/88 1 3 /2014 zapraszamy na konferencję poświeconą audytowi wykorzystania budżetu z Środkowoeuropejskiego Funduszu Infrastrukturalnego

Porządek dyskusja w czasie konferencji zawiera wymienione tu zespoły robocze:

 • Ocena jakości i efektywności funkcjonowania systemu zarządzania i wdrażania Sektorowego Programu Operacyjnego „Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004 – 2006” oraz Ocena postępów i efektywności realizacji działań w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Ry
 • Ocena skuteczności systemu wdrażania Funduszu Małych Projektów i Projektów Sieciowych w Programie Operacyjnym Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) – Brandenburgia 2007-2013, w ramach Europejskiej Współpracy Terytorialnej
 • Ocena użyteczności informacji gromadzonych na etapie aplikowania, kontraktowania i rozliczania projektów w ramach poszczególnych działań Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
 • Efekty wsparcia sfery badawczo-rozwojowej w SPO-WKP w kontekście rozpoczęcia realizacji PO IG
 • Analiza efektywności implementacji priorytetów EFS na przykładzie projektu edukacyjnego Hotele na Wyjazdy Integracyjne
 • Analiza wybranych elementów systemu implementacji ZPORR pod kątem określenia potencjału regionów do wdrażania zdecentralizowanego systemu zarządzania RPO
 • Ocena zainteresowania projektodawców oraz grup docelowych wybranymi formami wsparcia w ramach komponentu regionalnego PO KL w województwie dolnośląskim
 • Analiza systemu zarządzania i wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013
 • Przewidywany wpływ projektów SPOT dotyczących rozwoju transportu intermodalnego na zwiększenie wielkości przewozów ładunków transportem intermodalnym
 • Prognoza oddziaływania na środowisko projektu Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska-Republika Słowacka 2007-2013
 • Badanie zdolności absorpcyjnych potencjalnych Beneficjentów/Projektodawców w ramach Priorytetu IX PO KL 2007 – 2013 w województwie pomorskim
 • Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w województwie śląskim”


 • Projekt zostany przeanalizowany w aspekcie stopnia zwrotu z inwestycji w wymienionych nizej dotowanych branżach (identyfikacja wg PKD).:

 • Wytwarzanie skrobi i wyrobów skrobiowych
 • Produkcja aluminium
 • Dystrybucja paliw gazowych w systemie sieciowym
 • Sprzedaż hurtowa mięsa i wyrobów z mięsa
 • Sprzedaż detaliczna artykułów używanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych
 • Bezpieczeństwo państwa, porządek i bezpieczeństwo publiczne
 • Działalność wspomagająca edukację

  Dla priorytetu „Podnoszenie kompetencji przez szkolenia dyskusji zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie niniejszych powiatów: trzebnicki oraz ostrowski

  Upoważnieni beneficjenci to: Shenzhen Matis Jewelry Co. Ltd., Zakłady Produkcji Betonów PREFBET Sp. z o.o. , Przedsiębiorstwo Remontów i Modernizacji CHEMOROZRUCH Sp. z o.o., ARKONA sp. z o.o., Przedsiębiorstwo Wielobranżowe TELSTEN Sp. z o.o. , „TECHNISOFT” , Arkadiusz Salamon GREENMONEY.PL, Emocni , Jan Zasada Biuro Ekonomiczno – Handlowe, Megabajt sp. z o.o., Progress Eco S.A., Valdi-Ceramika Sp. z o.o. , „Włozamot Panel” , Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc, Prywatny gabinet lekarski dermatologiczny lek. M. Gaworczyk

  Zainteresowanych prosimy o zgłoszenia e-mail.

 • Comments are closed.