Warsztat unijny – zaproszenie – dotacje i subwencje

W związku z audytem przedsięwzięcia nr WIJT/49 7 6 /2015 zapraszamy wszystkich zainteresowanych na konferencję poświeconą ocenie wykorzystania wsparcia z Luksemburskiego Trustu Infrastrukturalnego

Program dyskusja podczas warsztatu przewiduje wymienione tu zespoły robocze:

 • Ocena szacunkowa projektu Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej
 • Ocena użyteczności informacji gromadzonych na etapie aplikowania, kontraktowania i rozliczania projektów w ramach poszczególnych działań Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
 • Ocena rezultatów działania 2.1 SPO WKP po 18 miesiącach (9rund ewaluacji on-going)
 • Weryfikacja jakości implementacji celów EFS na przykładzie kursu szkoleniowego Sale Konferencyjne Na Szkolenia Z Przywództwa
 • Ewaluacja systemu wyboru projektów
 • Ocena potencjału oraz stanu dotychczasowych prac w ramach jednostek ewaluacyjnych funkcjonujących w IZ oraz IP I i II stopnia w ramach NPR 2004-2006 i NSRO 2007-2013
 • Ocena wdrażania pakietu antykryzysowego w aspekcie zastosowanych rozwiazań w ramach RPO WK-P na lata 2007-2013
 • Wpływ interwencji z funduszy unijnych w obszarze gospodarki wodno – ściekowej na poprawę stanu środowiska naturalnego oraz rozwój społeczno – gospodarczy
 • Ocena bieżącej realizacji projektów realizowanych w ramach XI Priorytetu w kontekście identyfikacji występujących barier i problemów.
 • Prognoza zmian na rynku pracy wynikających z realizacji programów finansowanych z EFRR oraz FS w kontekście planowania wdrażania POKL w województwie warmińsko-mazurskim
 • pomocy społecznej w kontekście zakresu ich wzajemnej
 • Badanie wpływu realizacji inwestycji finansowanych z funduszy unijnych na kształtowanie się głównych wskaźników dokumentów strategicznych – Narodowego Planu Rozwoju 2004-2006 i Narodowej Strategii Spójności 2007-2013 oraz innych wybranych wskaźników makro

  Fundusz zostany przeanalizowany w aspekcie skutków wdrożenia w następujących dotowanych branżach (podział wg PKD).:

 • Górnictwo gazu ziemnego
 • Produkcja i obróbka pozostałego szkła, włączając szkło techniczne
 • Produkcja maszyn dla metalurgii
 • Sprzedaż hurtowa elektrycznych artykułów użytku domowego
 • Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego
 • Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach
 • Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych
 • Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej

  Dla priorytetu „Szkolenia analizie zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie niniejszych powiatów: bialski oraz m. Jaworzno

  Upoważnieni beneficjenci to: Wielobranżowa Spółdzielnia Socjalna „GNIAZDKO”, Odra-Tourist S.A., Code Systemy Alarmowe, Elektronika Samochodowa Andrzej Ambrozik, Broker Serwis Ogólnopolska Sieć Warsztatów, Stowarzyszenie Sieci Multimedialnej „DĄBROWA-67” , SGT S.A. , BAUMGART Pharmaceuticals Arlena Cichocka, D+D , Inwestpol Sp. z o.o. , ODLEWNIE POLSKIE S.A., Stolzle Częstochowa , YourOptions – Krzysztof Mejszutowicz, Graffiti BC, VISITzakopane.pl Bartłomiej Prus, SAWIMED Sp. z o.o.

  Zainteresowanych zapraszamy do kontaktu.

 • Comments are closed.