Seminarium podsumowujące projekt – zapowiedź spotkania – fundusze unijne

W związku z audytem przedsięwzięcia nr ZLK/52 4 5 /2015 zapraszamy na konferencję poświeconą audytowi wykorzystania kwoty pomocowej z Europejskiego Programu Oświatowego

Plan dyskusja podczas spotkania zawiera następujące podgrupy zadaniowe:

 • Raport ewaluacyjny w zakresie projektów rewitalizacyjnych zrealizowanych w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego na lata 2004-2006 w województwie pomorskim wraz z rekomendacjami dla Regionalnego Programu Operacyjnego dla Wojewód
 • Ocena zintegrowanego systemu działań informacyjnych, promocyjnych oraz szkoleniowych w zakresie funduszy europejskich w Województwie Małopolskim
 • Rodzaje projektów realizowanych w ramach działania 1.3 Tworzenie korzystnych warunków dla rozwoju firm Sektorowego Programu Operacyjnego – Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw, lata 2004-2006 i ich znaczenie dla rozwijania i prowadzenia działalności go
 • Plany i potrzeby przedsiębiorców sektora MSP w zakresie ochrony własności przemysłowej, w kontekście uruchomienia działania 5.4 PO IG
 • Ocena efektywności implementacji założeń EFS na przykładzie kursu szkoleniowego Hotele na Wykłady w Wiśle
 • Ocena systemu kryteriów wyboru projektów w ramach PO RPW
 • „Ocena systemu informacji i promocji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego
 • Ocena systemu wskaźników produktu i rezultatu RPO WO 2007-2013
 • Ewaluacja Realizacji Planu Komunikacji dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013
 • odpadowych na przykładzie wybranych
 • Badanie kadr medycznych uczestniczących w szkoleniach z zakresu skryningu raka piersi i szyjki macicy (4 edycje)
 • Identyfikacja skutecznych i efektywnych instrumentów wsparcia skierowanych do osób rozpoczynających działalność gospodarczą
 • „Wpływ NPR 2004-2006 I NSS 2007-2013

  Projekt zostany przeanalizowany pod kątem skuteczności w wymienionych nizej dofinansowanych branżach (podział wg PKD).:
 • Produkcja włóknin i wyrobów wykonanych z włóknin, z wyłączeniem odzieży
 • Wytwarzanie paliw jądrowych
 • Produkcja pozostałego sprzętu elektrycznego
 • Sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych i medycznych
 • Sprzedaż hurtowa metali i rud metali
 • Transport wodny śródlądowy towarów
 • Badanie rynku i opinii publicznej
 • Pranie i czyszczenie wyrobów włókienniczych i futrzarskich

  Dla priorytetu „Programy Szkoleniowe analizie zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie niniejszych powiatów: głogowski oraz gostyński

  Upoważnieni beneficjenci to: Zakłady Piwowarskie „Głubczyce” S.A., Centralna Składnica Zaopatrzenia PKS S.A., „GEMAR-UMECH” Sp. z o.o., Atest Sp. z o.o, Spółdzielnia Mieszkaniowa „Na Skarpie” , „HIGMA SERVICE” Spółka z Ograniczona Odpowiedzialnością, AP-LOGIC , Fundacja Aurea Mediocritas, K2 Internet , Kubiak Sp. z o. o., SOFCON , ZMM MAXPOL ZPCHR Andrzej Polak, Cezary Tkaczyk FOTOREKLAMA.COM, MacTronic Mocek i Sp-ka Spółka Jawna, „Liwona”

  Wszystkich Zainteresowanych prosimy o kontakt.

 • Comments are closed.