Konferencja programowa – zapowiedź spotkania – fundusze unijne

W związku z rozliczeniem programu nr PLZ/53 6 3 /2015 zapraszamy zainteresowanych na konferencję poświeconą audytowi wykorzystania subwencji z Panatlantyckiego Funduszu Infrastrukturalnego

Program debata podczas spotkania zawiera poniższe zespoły robocze:

 • Ocena przy pomocy modelu HERMIN efektu makroekonomicznego wpływu środków EFRR wraz ze środkami współfinansowania, na gospodarkę Wielkopolski, w ramach WRPO na lata 2007-2013 (Raport nr 3)
 • Ocena komplementarności działań na obszarach wiejskich podejmowanych w ramach Polityki Spójności, Wspólnej Polityki Rolnej i Wspólnej Polityki Rybackiej
 • Aktywność beneficjentów w ubieganiu się o dofinansowanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013
 • Analiza wpływu projektów zrealizowanych w ramach Działania 2.6 ZPORR na wzrost potencjału regionów w sferze innowacji
 • Analiza jakości wdrożenia priorytetów EFS na przykładzie studium podyplomowego Hotele na Szkolenia w Mazurach
 • Badanie przyczyn różnic w poziomie płatności realizowanych w ramach ZPORR na poziomie województw – badanie przeprowadzone w województwach dolnośląskim, lubuskim i mazowieckim w okresie sierpień – listopad 2006r.
 • Ewaluacja wybranych zagadnień Działania 3.2 Rozwój systemu egzaminów zewnętrznych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013
 • Ewaluacja systemu oceny i wyboru projektów w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013
 • Analiza systemu zarządzania, wdrażania i kontroli LRPO na lata 2007-2013
 • „Prognoza oddziaływania na środowisko Indykatywnego Wykazu Dużych Projektów dla Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
 • Wpływ funduszu Unii Europejskiej na saldo migracji wewnętrznych i zewnętrznych w Polsce
 • Analiza potrzeb szkoleniowych personelu medycznego oraz pracowników wykonujących zawody niemedyczne w ramach systemu opieki zdrowotnej w Polsce


 • Program będzie omówiony pod kątem potencjału rozwojowego w następujących dotowanych branżach (systematyka wg PKD).:
 • Wydobywanie minerałów dla przemysłu chemicznego oraz do produkcji nawozów
 • Produkcja pozostałych wyrobów ceramicznych
 • Produkcja sztucznej biżuterii i wyrobów podobnych
 • Sprzedaż hurtowa żywych zwierząt
 • Sprzedaż hurtowa maszyn i urządzeń rolniczych oraz dodatkowego wyposażenia
 • Pozostałe formy udzielania kredytów
 • Wynajem i dzierżawa środków transportu wodnego
 • Naprawa i konserwacja mebli i wyposażenia domowego

  Dla priorytetu „Programy Szkoleniowe audytowi zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie dwóch powiatów: nowosądecki oraz słupecki

  Upoważnieni beneficjenci to: Józef Zapala Firma Remontowo – Budowlana ZAP – BUD, Towarzystwo Handlu i Nieruchomości „Pewex” S.A. , Autokor , TOM-MARG ZPCH Spółka z o.o., „WEKTOR” Sp. z o.o. , Telewizja Kablowa „KOMSAT” , BARKLEY , C-SOLUTIONS Michał Czapczyński, KAIZEN Jerzy Łodziński, MESP Central Europe, Retis Internet Technology Solutions. Sp. z o.o., Uniservice Katarzyna Leśnik-Gajewska, Grupa3 Stanisław Jasonek Spółka Jawna, SUPERVISOR , OLEJNIK KAZIMIERZ PPH „OLPLAST”

  Zainteresowanych prosimy o zgłoszenia e-mail.

 • Comments are closed.