Warsztat unijny – zaproszenie – dotacje i subwencje

W związku z raportowaniem przedsięwzięcia nr BEG/15 1 4 /2015 zapraszamy zainteresowanych na konferencję poświeconą ocenie rozdystrybuowania budżetu z Luksemburskiego Funduszu Edukacyjnego

Porządek debata w czasie panelu obejmuje wymienione tu podgrupy zadaniowe:

 • Ocena przy pomocy modelu HERMIN efektu makroekonomicznego wpływu środków EFRR wraz ze środkami współfinansowania, na gospodarkę Wielkopolski, w ramach WRPO na lata 2007-2013 (Raport nr 2)
 • Analiza aktywności samorządów gminnych i powiatowych województwa podkarpackiego w wykorzystywaniu funduszy strukturalnych
 • Ocena szacunkowa projektu Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013
 • Ocena rezultatów działania 2.1 SPO WKP po 18 miesiącach (9rund ewaluacji on-going)
 • Audyt sprawności implementacji priorytetów EFS na przykładzie programu podyplomowego Hotel Na Warsztaty w Lodzi
 • Funkcjonowanie systemu wdrażania Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw, lata 2004-2006 – identyfikacja barier i problemów organizacyjnych
 • Badanie potencjału instytucji realizujących zadania Polityki Społecznej w województwie warmińsko-mazurskim
 • Badanie ad-hoc przesunięcia alokacji środków pomiędzy poddziałaniami 5.1.5 oraz 5.1.6 w ramach V osi priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013
 • Nie-strategiczne zarządzanie rozwojem? Mechanizmy zarządzania środkami ZPORR na poziomie regionalnym a skuteczność realizacji celów rozwojowych
 • Ocena wpływu inwestycji infrastruktury transportowej realizowanych w ramach polityki spójności na wzrost konkurencyjności regionów
 • Ewaluacja bieżąca Programu Operacyjnego „Program Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL Dla Polski 2004-2006”- I raport roczny
 • Priorytecie I – projekt badawczy realizowany na zlecenie
 • Ocena zbieżności rozwoju społeczno-gospodarczego Polski z Unią Europejską

  Fundusz zostany przeanalizowany pod kątem efektywności w następujących dotowanych branżach (klasyfikacja wg PKD).:
 • Produkcja cydru i pozostałych win owocowych
 • Produkcja cementu
 • Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu i wyposażenia
 • Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli
 • Sprzedaż detaliczna dywanów, chodników i innych pokryć podłogowych oraz pokryć ściennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • Pozostała działalność usługowa wspomagająca transport
 • Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników
 • Pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych

  Dla priorytetu „Podnoszenie kompetencji przez szkolenia analizie zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie następujących powiatów: nowosądecki oraz tarnogórski

  Upoważnieni beneficjenci to: „ROLIMPEX” S.A., Zakłady Elementów Hydrauliki Siłowej Agromet Lubań Sp. z o.o., Lubuskie Zakłady Drobiarskie „ELDROB” S.A., P.P.H.U. LEKARO Jolanta Zagórska, Stowarzyszenie Użytkowników Osiedlowej Telewizji Satelitarnej „TEOSAT” , „ELWICO” S.C. , ATON-HT , E-BIZNES , Innovativa Sp. z o.o., NORDGLASS II , RED POINTS , Zakład Projektowo-Remontowy Rubor Sp. z o.o., Dorota Mroczkowska Nord Star, Rudnik Sp z o.o., Pek-Mont Sp. z o.o.

  Wszystkich Zainteresowanych prosimy o zgłoszenia e-mail.

 • Comments are closed.