Audyt projektu – powiadomienie uczestników – fundusze unijne

W związku z zamknieciem programu nr HIJT/58 2 4 /2014 zapraszamy zainteresowanych na konferencję poświeconą weryfikacji wykorzystania środków z Szwajcarskiego Priorytetu Infrastrukturalnego

Agenda dyskusja podczas spotkania obejmuje następujące podgrupy zadaniowe:

 • Analiza wpływu warunków społeczno – gospodarczych na realizację w roku 2007 „Sektorowego Programu Operacyjnego Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004 – 2006”
 • Ocena jakości projektów i ich wpływu na skuteczną i efektywną realizację celów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2007-2013 wraz ze wskazaniem obszarów wymagających dalszego wsparcia.
 • Komplementarność wewnętrzna oraz zewnętrzna projektów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 z projektami innych programów krajowych realizowanych w perspektywie 2007-2013
 • Ocena wpływu polityki spójności na wzrost konkurencyjności i innowacyjności polskich przedsiębiorstw i gospodarki
 • Weryfikacja jakości implementacji priorytetów EFS na przykładzie projektu edukacyjnego Sale konferencyjne Szkolenia w Rzeszowie
 • Analiza oferty szkoleń zawodowych przygotowanej przez Powiatowe Urzędy Pracy w ramach SPO RZL i realizowanych w formie zamówień publicznych
 • Ocena systemu zarządzania i wdrażania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w Województwie Małopolskim
 • Ewaluacja systemu Kryteriów wyboru projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013
 • „Metaewaluacja badań dotyczących oceny kryteriów wyboru projektów w programach operacyjnych współfinansowanych z funduszy europejskich w Polsce w perspektywie 2007-2013
 • Ocena wpływu inwestycji w ramach działań 9.1, 9.2 i 9.3 na realizację zobowiązań związanych z oszczędzaniem energii
 • Analiza i ocena efektów realizacji projektów samorządu województwa kujawsko-pomorskiego w zakresie regionalnych programów stypendialnych w ramach Działania 2.6 ZPORR i Poddziałania 8.2.2 PO KL
 • „Analiza komplementarności wskaźników opisujących
 • Ocena i weryfikacja projektów zawartych w Indykatywnym Wykazie Indywidualnych Projektów Kluczowych planowanych do realizacji w ramach NSRO 2007-2013

  Program będzie przeanalizowany pod kątem potencjału rozwojowego w następujących dotowanych branżach (podział wg PKD).:
 • Przetwarzanie i konserwowanie mięsa, z wyłączeniem mięsa z drobiu
 • Produkcja pozostałych zbiorników, cystern i pojemników metalowych
 • Produkcja maszyn i sprzętu biurowego, z wyłączeniem komputerów i urządzeń peryferyjnych
 • Roboty związane z budową dróg i autostrad
 • Sprzedaż detaliczna dywanów, chodników i innych pokryć podłogowych oraz pokryć ściennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych
 • Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery
 • Działalność szpitali

  Dla priorytetu „Szkolenia analizie zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie niniejszych powiatów: strzelecko-drezdenecki oraz gnieźnieński

  Upoważnieni beneficjenci to: Przedsiębiorstwo Instalcji Przemysłowych i Sanitarnych „INSTAL” S.A., Zakłady Naprawcze Taboru Koejowego Wrocław S.A., Chrzanowskie Zakłady Materiałów Ogniotrwałych S.A., Usługi Asenizacyjne Piotr Czajkowki, Stowarzyszenie Telewizji Kablowej TV SAT 364 , Spółdzielnia Budowlano-Mieszkaniowa Garbów , Brembo Poland Sp. z o.o., FENIKS , GRUPA TV TELEWIZJE INTERNETOWE KOREPETYCJE TV SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Kurtiak i Ley Urszula Kurtiak, TA Group , WORK.NET DORADZTWO KADROWE Katarzyna Bielak-Kanigowska – WORKNET, FLOWAIR GŁOGOWSKI I BRZEZIŃSKI SPÓŁKA JAWNA, Żyłka Investment Bogusław Żyłka, Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych Ślusarstwo Produkcyjne i Usługowe Sławek Moczulski

  Wszystkich Zainteresowanych prosimy o zgłoszenia e-mail.

 • Comments are closed.