Ocena powdrożeniowa – powiadomienie uczestników – projekty EFS

W związku z zamknieciem programu nr ZOW/16 9 4 /2014 zapraszamy wszystkich zainteresowanych na konferencję poświeconą diagnozie rozdystrybuowania dotacji z Luksemburskiego Trustu Edukacyjnego

Porządek debata w czasie spotkania zawiera wymienione tu podgrupy zadaniowe:

 • Analiza struktury projektów i charakterystyka beneficjentów działań: 1.1. Inwestycje w gospodarstwach rolnych, 1.5. Poprawa przetwórstwa i marketingu artykułów rolnych, 2.4. Różnicowanie działalności rolniczej i zbliżonej do rolnictwa w celu zapewnienia r
 • Ocena ex-ante potencjału rozwojowego miast Wielkopolski w kontekście projektów realizowanych z funduszy Unii Europejskiej
 • Instytucje otoczenia biznesu wspierane w ramach SPO WKP, lata 2004-2006: określenie wpływu programu na ofertę usługową oraz poziom jakości świadczenia usług
 • Ocena skuteczności wdrażania pomocy technicznej w programach operacyjnych
 • Weryfikacja sprawności wdrożenia celów EFS na przykładzie projektu szkoleniowego Ośrodek na Warsztaty w Rzeszowie
 • Funkcjonowanie systemu wdrażania Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw, lata 2004-2006 – identyfikacja barier i problemów organizacyjnych
 • „Ocena wdrażania i zarządzania Regionalnym Programem
 • Polskie ministerstwa jako organizacje uczące się – analiza potecjału w kontekście realizacji zasady ,,good governance”
 • Przewidywany wpływ wybranych projektów SPOT dotyczących modernizacji linii kolejowych szynowych w obrębie aglomeracji warszawskiej oraz pomiędzy aglomeracją warszawską i łódzką oraz zakupu pojazdów na zwiększenie udziału przewozów kolejowych w przewozach
 • Prognoza oddziaływania na środowisko projektu Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013
 • Badanie zdolności absorpcyjnych potencjalnych Beneficjentów/Projektodawców w ramach Priorytetu VII PO KL 2007 – 2013 w województwie pomorskim
 • Ocena wpływu realizowanych form wsparcia na sytuację uczestników projektów w okresie: 3 – 6 – 12 miesięcy po zakończeniu korzystania ze wsparcia w ramach Priorytetów: VI – IX Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w województwie małopolskim
 • Wpływ realizacji polityki spójności na kształtowanie się głównych wskaźników dokumentów strategicznych NPR 2004 – 2006 i NSS 2007 – 2013

  Grant zostany przeanalizowany w aspekcie skutków wdrożenia w poniższych uprawomocnionych dotacyjnie sektorach (identyfikacja wg PKD).:
 • Produkcja pozostałych wyrobów stolarskich i ciesielskich dla budownictwa
 • Produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych
 • Produkcja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku
 • Zakładanie stolarki budowlanej
 • Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania
 • Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych
 • Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych
 • Pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane

  Dla priorytetu „Szkolenia audytowi zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie dwóch powiatów: dzierżoniowski oraz m. Bytom

  Upoważnieni beneficjenci to: SZKOLA KIEROWCÓW „TEST” JÓZEF NIZIńSKI, Huta Zabrze S.A., Zakłady Mięsne AGRYF S.A., „MABO”, ENERGOREM Sp. z o.o. , Usługi Elektroniczne Jan Stenka , Accreo Taxand , ecoBIONICA Zuzanna Bożek, Instytut Rynku Hotelarskiego, M.Dolecka, Spółka Jawna, MBL POLAND , PASO , Wrocławski Park Technologiczny SA., Kaprin sp. z o.o., ORGANIQUE SC W.P. CZARSCY, CANEXPOL

  Wszystkich Zainteresowanych prosimy o kontakt.

 • Comments are closed.