Ocena powdrożeniowa – zapowiedź spotkania – projekty EFS

W związku z podjętą strategią upowszechnienia projektu nr MTR/47 2 8 /2014 zapraszamy wszystkich na konferencję poświeconą diagnozie wydatkowania subwencji z Luksemburskiego Priorytetu Wyrównawczego

Plan dyskusja w czasie warsztatu obejmuje poniższe zespoły robocze:

 • Ocena Ex ante dla Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013
 • Badanie ewaluacyjne ex-post efektów transgranicznej współpracy polskich regionów w okresie 2004-2006
 • Ocena wpływu środków pomocowych (w tym RPO WŁ) na rozwój turystyki, sportu, rekreacji i kultury w regionie łódzkim
 • Suplement: Opinie uczestników IV OFIP na temat dostępności środków Europejskiego Funduszu Społecznego dla organizacji pozarządowych.
 • Pomiar sprawności wdrożenia funduszu EFS na przykładzie studium szkoleniowego Sala konferencyjna Szkolenia w Karpaczu
 • Ocena adekwatności stworzonego katalogu wskaźników do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 (RPO WZ)
 • Badanie barier zaangażowania banków w proces absorpcji funduszy strukturalnych
 • Ocena potencjału rynkowego marki RPO WK-P na lata 2007-2013
 • „Metaewaluacja badań dotyczących oceny kryteriów wyboru projektów w programach operacyjnych współfinansowanych z funduszy europejskich w Polsce w perspektywie 2007-2013
 • Analiza potrzeb potencjalnych beneficjentów XI Priorytetu POIiŚ w zakresie działań przewidzianych do realizacji w ramach Priorytetu z uwzględnieniem stanu infrastruktury społecznej w sektorze kultury
 • Badanie zdolności absorpcyjnych podmiotów realizujących projekty w ramach PO KL w województwie warmińsko-mazurskim
 • Wpływ realizacji polityki spójności na kształtowanie się głównych wskaźników dokumentów strategicznych NPR 2004 – 2006 i NSS 2007 – 2013

  Program zostany przeanalizowany w aspekcie potencjału rozwojowego w poniższych dofinansowanych branżach (klasyfikacja wg PKD).:
 • Wytwarzanie skrobi i wyrobów skrobiowych
 • Produkcja ceramicznych wyrobów sanitarnych
 • Produkcja instrumentów muzycznych
 • Sprzedaż hurtowa i detaliczna motocykli, ich naprawa
 • Sprzedaż detaliczna sprzętu sportowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • Leasing finansowy
 • Działalność prawnicza
 • Pogrzeby i działalność pokrewna

  Dla priorytetu „Programy Szkoleniowe audytowi zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie niniejszych powiatów: wieruszowski oraz m. Ostrołęka

  Upoważnieni beneficjenci to: Zakłady Przemysłu Tytoniowego S.A. w Radomiu (Altadis Polska S.A.), Telekomunikacja Polska S.A., ICCG”” International Cars Center Group, „Sprzedaż Hurtowa i Detaliczna, „Satex” Wojciech Abramowicz, Dariusz Krot , „TG INSTALACJE” Sp. z o.o., AG TEST IT Spółka z o. o., DRAGO TOMASZ WIĘCEK I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA, Instytut Badawczy Leśnictwa, Linstal Sp. z o.o., Rawo Consulting Rafał Wojszko, Tripdrop Sp. z o.o. , Kłos Nowoczesne Technologie Bankowe Sp. z o.o., Zakład Stolarski Roman Wielgosz, MIMAR Maria Głębocka

  Zainteresowanych prosimy o kontakt.

 • Comments are closed.