Audyt projektu – zapowiedź spotkania – dotacje i subwencje

W związku z realizacją przedsięwzięcia nr IJHW/65 4 1 /2015 zapraszamy wszystkich na konferencję poświeconą weryfikacji rozdystrybuowania dotacji z Luksemburskiego Priorytetu Infrastrukturalnego

Plan debata podczas warsztatu zawiera wymienione tu podgrupy zadaniowe:

 • Wpływ interwencji z funduszy strukturalnych UE na przekształcenia obszarów wiejskich
 • Analiza szacunkowa wartości wskaźników Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 w odniesieniu do roku 2010 oraz 2015
 • Ekspertyza „Wpływ wdrożenia Inicjatywy JEREMIE na terenie Województwa Zachodniopomorskiego na sytuacje gospodarczą regionu ze szczególnym uwzględnieniem sektora MSP oraz funkcjonujących instytucji pożyczkowych i poręczeniowych”
 • Ocena realizacji celu 6 PO IG Wzrost wykorzystania technologii informacyjnych i komunikacyjnych w gospodarce w połowie okresu programowania
 • Audyt skuteczności implementacji priorytetów EFS na przykładzie studium podyplomowego Hotel na Szkolenia Z Obsługi Klienta
 • Badania zdolności absorpcyjnych potencjalnych beneficjentów/ projektodawców w ramach Priorytetu VII Promocja Integracji Społecznej 2007-2013 w województwie lubuskim
 • Badanie potencjału instytucji realizujących zadania Polityki Społecznej w województwie warmińsko-mazurskim
 • Badanie punktów informacyjnych tworzących System Informacji o Funduszach Europejskich oraz działających w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
 • Przewidywany wpływ projektów SPOT dotyczących rozwoju transportu intermodalnego na zwiększenie wielkości przewozów ładunków transportem intermodalnym
 • Prognoza oddziaływania na środowisko Programu Współpracy Transgranicznej Litwa-Polska 2007-2013
 • Prognoza oddziaływania na środowisko projektu „Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego 2010-2020: regiony, miasta, obszary wiejskie.
 • Ewaluacja on-going Działań 2.1, 2.2 PO KL- badanie przedsiębiorstw uczestniczących w ponaregionalnych i zamkniętych projektów szkoleniowych
 • Ocena i weryfikacja projektów zawartych w Indykatywnym Wykazie Indywidualnych Projektów Kluczowych planowanych do realizacji w ramach NSRO 2007-2013

  Grant będzie omówiony w aspekcie analizy ex post w poniższych dofinansowanych sektorach (klasyfikacja wg PKD).:

 • Produkcja włóknin i wyrobów wykonanych z włóknin, z wyłączeniem odzieży
 • Produkcja wapna i gipsu
 • Produkcja silników i turbin, z wyłączeniem silników lotniczych, samochodowych i motocyklowych
 • Roboty związane z budową mostów i tuneli
 • Sprzedaż detaliczna mięsa i wyrobów z mięsa prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • Działalność maklerska związana z rynkiem papierów wartościowych i towarów giełdowych
 • Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana
 • Artystyczna i literacka działalność twórcza

  Dla priorytetu „Programy Szkoleniowe audytowi zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie dwóch powiatów: włodawski oraz olecki

  Upoważnieni beneficjenci to: Bydgoskie Fabryki Mebli S.A., Dolnośląskie Zakłady Magnezytowe S.A., Ars-Alarm, Marek Gwardzik, Zakład Elektroniczny ELEKTRONAK Instalacja Anten RTV, „Developer” , C.M.C. , Firma Handlowo-Usługowa Agnieszka Adamek, Kancelaria Podatkowo-Rachunkowa s.c. I.Węgrzyn M.Jarosz, MEDIPORTA , T Komp Tomasz Kruszewski, XXLSTOCK , LIDER Daniel Wicher, Vlta –Derm W. Karasiuk i M. Karasiuk Spółka Jawna, Gmina Mińsk Mazowiecki

  Wszystkich Zainteresowanych zapraszamy do kontaktu.

 • Comments are closed.