Audyt projektu – informacja dla beneficjentów – fundusze unijne

W związku z podjętą strategią upowszechnienia działania funduszowego nr EBD/26 6 1 /2014 zapraszamy na konferencję poświeconą audytowi wykorzystania kwoty pomocowej z Środkowoeuropejskiego Trustu Wyrównawczego

Program dyskusja w czasie panelu przewiduje wymienione tu zespoły robocze:

 • Ewaluacja bieżąca Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego w Województwie Mazowieckim
 • Badanie ewaluacyjne polskiej czesci projektu parasolowego Fundusz Małych Projektów Programu IW INTERREG III A Polska (woj. Zachodniopomorskie) Meklemburgia-Pomorze Przednie/Brandenburgia 2004-2006
 • Mikroprzedsiębiorcy, a fundusze strukturalne – badania uwarunkowań na Ziemi Chełmskiej
 • Badanie efektów netto projektów wspierających wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw
 • Weryfikacja sprawności wdrożenia funduszu EFS na przykładzie projektu edukacyjnego Hotel na Szkolenia Handlowe
 • Ocena adekwatności stworzonego katalogu wskaźników do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 (RPO WZ)
 • Problemy i bariery w realizacji Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
 • Ocena funkcjonowania trzech Regionalnych Ośrodków Europejskiego Funduszu Społecznego w województwie łódzkim
 • „Metaewaluacja badań dotyczących oceny kryteriów wyboru projektów w programach operacyjnych współfinansowanych z funduszy europejskich w Polsce w perspektywie 2007-2013
 • Prognoza oddziaływania na środowisko projektu Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska-Republika Słowacka 2007-2013
 • Ocena stanu przygotowania podmiotów prowadzących formalne kształcenie ustawiczne w zakresie potrzeb regionalnego i lokalnego rynku pracy (w kontekście Działania 9.3 PO KL)
 • Ocena szacunkowa Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia na lata 2007-2013
 • Wpływ wydatków z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności na stan finansów publicznych w latach 2004–2007

  Projekt będzie omówiony pod kątem skutków wdrożenia w następujących dofinansowanych branżach (podział wg PKD).:

 • Przetwórstwo herbaty i kawy
 • Produkcja wyrobów z drutu, łańcuchów i sprężyn
 • Produkcja mioteł, szczotek i pędzli
 • Sprzedaż hurtowa wyrobów tekstylnych
 • Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • Reasekuracja
 • Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych
 • Działalność klubów sportowych

  Dla priorytetu „Szkolenie bezrobotnych audytowi zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie dwóch powiatów: poddębicki oraz braniewski

  Upoważnieni beneficjenci to: Zakłady Pomiarowo-Badawcze Energetyki „ENERGOPOMIAR” Sp. z o.o., Zakład Wykonawstwa Sieci Elektrycznych Kraków S.A., ŁOPUSZAŃSKA S.A. , SIR-COM Wywóz Nieczystości, Spółdzielnia Mieszkaniowa Radogoszcz-Wschód , PLAY 5 S.A. , BB Ventures Sp. z o.o.komandytowa, FONEM.EU Joanna Gruba, GATE7 , NAMAROL BUDOWA-MONTAŻ MASZYN I URZĄDZEŃ PRZEMYSŁOWYCH Jacek Kudlański, POL-DRÓG OLEŚNICA SA, Telekomunikacja Novum sp. z o.o., ARTechnic Ryszard Łuba, Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska w Miejscu Wezwania Dorota Półtorak, Zakład Mechaniczny – Jabłoński

  Wszystkich Zainteresowanych prosimy o kontakt.

 • Comments are closed.